Mediálny konzultant, neboli ste detegovaný

Mediálny konzultant na strane médiá

Mediálny konzultant na strane zadávateľa

Mediálny konzultant na strane mediálnej agentúry

Mediálny konzultant na strane mediálneho audítora

Mediálna agentúra, mediálny manažér a mediálny audítor predstavujú tri rozdielne role v oblasti plánovania a nákupu médií. Napriek tomu sa môže stať, že na vizitkách, ak by ešte mali, nájdete pod ich menom názov pozície Mediálny konzultant. A to isté nájdete aj na strane predajcu inzercie, všetci sú mediálni konzultanti.

Každá z týchto pozícií má svoje špecifické úlohy a zodpovednosti, ktoré sa líšia v závislosti od ich primárneho zamerania. Dnes sa zameriam na hlavný rozdiel medzi pozíciami mediálneho manažéra a mediálneho audítora. Teda pohľad strany klienta a jeho rozdielnych očakávaní.

Rolu mediálnych konzultantov na strane médií odložím do ďaleka. Je to síce najpočetnejšia skupina ľudí, ale často nemám tú česť stretnúť niekoho, kto by nechcel primárne predávať. Ideálne ihneď, ešte dnes. Mediálny konzultant na strane mediálnej agentúry by rád pomohol, ale všetko len v rámci svojich skúsenosti a obmedzení zo strany komunikačných sietí. A komunikačné siete musia primárne zarábať.

Mediálny manažér vs Mediálny audítor

Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že mediálny manažér je súčasťou spoločnosti a zodpovedá za interné riadenie plánovania a nákupu médií. Zatiaľ čo mediálny audítor je nezávislá tretia strana, ktorá poskytuje nezávislý pohľad a kontrolu. Obe funkcie majú svoje výhody a môžu sa vzájomne dopĺňať, pričom interný mediálny manažér zabezpečuje interné riadenie a kontrolu, zatiaľ čo externý mediálny audítor pridáva nezávislú perspektívu a objektívne hodnotenie. Tu je prehľad rozdielov medzi týmito dvoma rolami:

Interný mediálny manažér

Mediálny manažér je zamestnancom spoločnosti, ktorý riadi mediálne kampane a zodpovedá za ich plánovanie, riadenie a analýzu v rámci spoločnosti. Mediálny manažér pracuje priamo pre marketingové / komunikačné oddelenie. Jeho úlohou je riadiť a koordinovať všetky aspekty mediálneho plánovania a nákupu v rámci spoločnosti. Mediálny manažér je zapojený do celého procesu od začiatku až po koniec kampane a má hlbšiu znalosť o interných cieľoch, stratégiách a procesoch spoločnosti.

Externý mediálny audítor

Mediálny audítor je nezávislou tretou stranou, ktorá sa najíma na poskytovanie nezávislého hodnotenia a auditu reklamných kampaní z pohľadu mediálneho plánovania a nákupu. Mediálny audítor je najatý na overenie a hodnotenie mediálnych investícií spoločnosti. Jeho úlohou je zabezpečiť objektívne hodnotenie a kontrolu dodržiavania mediálnych plánov, rozpočtov a efektívnosti kampaní. Externý mediálny audítor poskytuje nezávislú perspektívu a môže odhaliť potenciálne nedostatky alebo oblasti na zlepšenie.

O pár dní rozpíšem viac… :)