Druhé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) naplnila svoju hrozbu (viac v článku tu) a podala žalobu na fyzickú osobu Pavol Mačinga a na právnickú osobu Macinga.com, s.r.o. na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby za článok Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení (viac v článku tu).

Prvé súdne pojednávanie prebehlo 14.9.2021 (viac v článku tu).

21.10.2021 prebehlo druhé pojednávanie na OS BA II.

Vo veci
Žalobcu: Asociácia mediálnych agentúr (AMA)
proti Žalovanému: 1. Pavol Mačinga, 2. Macinga.com, s.r.o.
o žalobu na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.

21.10.2021 prebehlo vypočutie 3 svedkov Žalobcu

Všetci traja svedkovia Žalobcu sa zhodli na tom, že AMA nehlasovala v PMT za zmenu metodiky hostí. Toto považujem za jediné spoločné konzistentné vyjadrenie medzi sebou navzájom, ako svedkov, ako aj s už predloženými dôkazmi. Vo všetkom ostatnom sa buď rozchádzali medzi sebou, alebo s už predloženým dôkazmi. Alebo ich odpovede boli neurčité s argumentom „nespomeniem si presne“.

Svedok Zelenay, AMA a Fatika, PMT uvádzajú, že v PMT nemajú vplyv na obchodnú politiku televízií, ale z vopred predložených dôkazov plynie, že sa výslovne hlasovalo aj o zmene základnej meny/currency. AMA nebola proti samotnej zmene/metodike, ale mala výhrady k technickým detailom zmeny metodiky. Svedok Živica, AMA, výslovne uviedol, ako dôvod nehlasovania práve to, že „televízie každú zmenu aplikujú v praxi“.

Ku kľúčovému dátumu, kedy došlo k samotnej zmene metodiky, všetci zahmlievali… nepamätať si termín zmeny metodiky na súdnom pojednávaní k danej téme? V podstate obsahu článku ide o kľúčový moment. Je to aj kľúčový dátum pre klientov televízií. Určil skutočný termín platnosti, pokiaľ sa nedohodli s mediálnou agentúrou odlišne. 

Ani jeden svedok nepredložil dôkaz (nevypovedal) o tom, že by tvrdenia „Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení“ a „Mediálne agentúry s televíziami dobehli zadávateľov – potajomky zmenili metodiku v píplmetrovom meraní od 1.1.2017, čim umelo zvýšia fakturované GRPs o 4%“ boli nepravdivé. 

Ani jeden svedok neoznačil žiadnu časť z výpovedi za utajovanú skutočnosť a/alebo inak chránenú.

I. svedok Mgr Mgr Zuzana Zelenay, AMA

Tvrdenie: „nebol úmysel poškodiť klientov“ nemohla tvrdiť za žalobcu, na koľko AMA nemá klientov. Toto tvrdenia sa môže vzťahov výlučne na jej osobnú skúsenosť v jednom členovi AMA. Nie za iné mediálne agentúry. Ani nie za AMA, ako takú.

Ďalej svedok Zelenay uvádza nepravdivo: „primárnou a jedinou snahou bolo, aby napadnuté články autor korigoval“. Z výzvy zo 17.07.2017, ako aj zo samotnej Žaloby plynie, že Žalobca mal a má záujem výlučne o odstránenie článkov. Ďalej zdržania sa tvrdení v nich a ospravedlnenie. Ja som nikdy nepozoroval a nepozorujem žiadnu snahu o korekciu napadnutých článkov. Odstránenie článkov nepovažujem za korekciu článkov.

II. svedok Vladimír Fatika, PMT

Súčasný, ako aj toho času konateľ PMT, svedok Fatika, tvrdí, že predmetný sporný článok sa priamo netýkal PMT. Z môjho pohľadu článok je práve o PMT. O rozhodnutiach PMT. 

  • V prvom a hlavnom článku (4.2.2017), bolo 1x spomenutá AMA. Za to PMT bolo spomenuté 3x.
  • V druhom článku (20.10.2017), ktorý vyšiel až po žalobe, bola AMA spomenutá 6x. Ale PMT až 8x.

p. Fatika uvádza, že zmenu metodiky iniciuje metodologická komisia.  Členmi komisie, ktorej sú aj zástupcovia mediálnych agentúr.

III. svedok Ing. Daniel Živica, AMA

Tvrdenie, že so žalovaným v 2. rade (Macinga.com, s.r.o.) „nemám žiaden vzťah“ je nutne doplniť, že sa to vzťahuje výlučne na súčasnosť, kedy svedok Živica už nepracuje pre mediálnu agentúru, člena AMA (a obdobne český ekvivalent ASMEA). Svedok Živica bol vo vzťahu so žalovaným v 2. rade viac, ako 5 rokov pred vyjdením sporného článku a niekoľko rokov po jeho vyjdení. Žalovaný v 2. rade bol obchodným partnerom klientov mediálnych agentúr, ktoré svedok viedol/zastupoval. Z verejne dostupných informácii, nepodliehajúcich obchodnému tajomstvu ide napríklad o Českú sporiteľňu v ČR a Home Credit na Slovensku. Pod dohody o mlčanlivosti spadá ďalšia skupina klientov. A to aj počas inkriminovaného obdobia zmeny metodiky hostí a celé obdobie následne až do podania samotnej žaloby. Podrobnosti podliehajú pod dohody o mlčanlivosti.

p. Živica uviedol dôvod, prečo AMA nepodporila zmenu metriky: televízie každú zmenu aplikujú v praxi, čo v konečnom dôsledku má vplyv aj na ceny, preto žalobca zastával názor, aby hostia neboli za takých okolností súčasťou metriky“. Ďalej uvádza, že zmenu metodiky v ČR neprevádzali žiadne škandály. To je možné, na koľko k zmene metodiky pre hostí v ČR došlo zavedením už 29.4.2002.

Zároveň nám svedok Živica za AMA potvrdil, že podstatným momentom je zverejnenie cenníkov TV reklamy na prelome septembra-októbra a potom je priestor do januára na dosiahnutie individuálnych dohôd. tj väčšina klientov mala mat dohodnuté podmienky na rok 2017 ešte skôr, ako došlo k internému oznámeniu výsledkov (16.1.2017) hlasovania so spätnou platnosťou metodiky hostí (1.1.2017). A práve tento retroaktívny postup – uverejnenie cenníkov 3 mesiace pred tým, ako došlo k zmene hlavnej meny/currency, je hlavným kameňom úrazu. Primárny problém, ktorý kritizujem. 

Trhová mena / Market Currency

Príloha číslo 14 k návrhu za začatie konania… mail od PMT/Vladimír Fatika zo 16.1.2017 na členov PMT:
Bod 2…. „schválene – demografia hosti a zmena meny na trhu od 1.1.2017“

Vo výpovedi p. Fatika opakovane vypovedal, že PMT nemá nič spoločne s menou na trhu.

Príloha číslo 13 mail AMA, Daniel Živica z 10.1.20217 na členov PMT a členov AMA:
Okrem iného v bode 2: …ak majú byť hostia plošne akceptovaní ako „currency“ v prípade predaja priestoru zadávateľom/agentúram…

Príloha číslo 12 mail od PMT/Vladimír Fatika z 21.12.2017 na členov PMT:
Bod 2… „“súčasne je potrebne zmeniť aj menu trhu od 1.1.2017 (teraz je Live + Vosdal“ na Live + Vosdal + Hostia.
Ďalej… „model bol schválený metodologickou komisiou“

Podvod vs Podvedení (v anglickej verzii Deceive)

Príloha číslo 9 na začatie konania obsahuje definíciu slovníka SJ na podstatné meno „podvod“.

Definíciou zo slovníka podstatného mena „podvod“ založil Žalobca/AMA svoju argumentáciu neprimeranej kritiky.

V predmetnom článku podstatné meno PODVOD nie je.

Článok používa sloveso PODVEDENÍ (v anglickej verzii DECEIVE), čo je zásadný rozdiel.

Žalobca zamenil použité sloveso PODVEDENÍ za nepoužité podstatné meno PODVOD.

S tým nie je vylúčené, že z pohľadu súdu by niektoré postupy členov Žalobcu/AMA mohli byť právne označené, ako podvod – trestný čin, spočívajúci v tom, že páchateľ uvedie niekoho do omylu a tým ho poškodí na majetku. To je však čisto záležitosť medzi konkrétnym klientom člena AMA a členom AMA.

Nadpis článku znie: „Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení“

S podnadpisom: „Mediálne agentúry s televíziami dobehli zadávateľov“

Podvedení… Dobehli… je hovorové v duchu „prejsť niekomu cez rozum“, v tom duchu je článok.

Slovníky AJ sú podrobnejšie, prinášam definíciu slovesa Deceive, podľa Merriam Webster a Cambridge.

Definition of deceive

transitive verb

1 : to cause to accept as true or valid what is false or invalid

deceiving customers about the condition of the cars

bluffing at poker in order to deceive the other players

Source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/deceive

deceive

verb [ T ]

UK  /dɪˈsiːv/ US  /dɪˈsiːv/

to persuade someone that something false is the truth, or to keep the truth hidden from someone for your own advantage:

The company deceived customers by selling old computers as new ones.

The sound of the door closing deceived me into thinking they had gone out.

Source: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deceive

14.12.2021 pokračujeme tretím pojednávaním na OS BA II.

Ak máte otázky a námety, napíšte mi prosím na pavol@macinga.com