Asociácia mediálnych agentúr prehrala súdny spor s mediálnym audítorom Mačingom

Súdny spor medzi Asociáciou mediálnych agentúr (AMA) a mediálnym audítorom Pavlom Mačingom sa začal v roku 2018. Celú kauzu odštartoval článok z tohto blogu z roku 2017 s názvom Slovenskí TV zadavatelia boli podvedení, ktorý sa venoval zmene metodiky v televíznom meraní a retroaktívnej zmene výpočtu obchodnej meny a nárastu TV cien pre zadávateľov. 

V reakcii na tento článok podala AMA žalobu na fyzickú osobu Pavla Mačingu aj na právnickú osobu Macinga.com, s.r.o. Podľa žalobcu sa Pavol Mačinga aj spoločnosť Macinga.com, s.r.o. dopustili neoprávneného zásahu do dobrej povesti žalobcu tým, že v uvedenom článku použili nepravdivé skutkové tvrdenia a zároveň použili nevhodnú, resp. neoprávnenú kritiku, a to z dôvodu, že použité skutkové tvrdenia, ako aj vyslovená kritika majú difamačný charakter, t.j. hanobia alebo zasahujú do dobrej povesti žalobcu. 

V júni 2022 súd rozhodol v prospech obžalovaných, Pavla Mačingu a Macinga.com, s.r.o.. Nižšie si môžete prečítať, ako celý proces prebiehal a na základe akých skutočností súd rozhodol. 

„Žalovanému sa podarilo preukázať, že tvrdenia uvádzané v článkoch o tom, že „hostia už budú počítaní do sledovanosti, t.j. zadávatelia za niečo, čo mali dlhé roky grátis, zaplatia na viac. cca 4 % na ročnej báze“, nie sú nepravdivými skutkovými tvrdeniami.“ 

Právoplatný rozsudok, č.k. 8C/23/2018

Dôvodom žaloby AMA boli tvrdenia Mačingu v článku „Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení“ 

Na začiatku celého sporu bol spomínaný článok, v ktorom Pavol Mačinga poukázal na netransparentné správanie sa mediálnych agentúr a televízií voči zadávateľom televíznej reklamy. Na prelome rokov 2016/17 došlo k zmene metodiky merania, na základe ktorej sa do merania sledovanosti televízie začali započítavať aj hostia, ktorí sledovali televíziu na náštevách. Práve títo hostia neboli predtým inzerentom účtovaní. Ide o bežný jav snahy TV o nárast sledovanosti cez úpravu metodiky. Ďalšim je sledovanosť za odložené vysielanie, ktoré sa aktuálne na Slovensku počíta a klient zadávateľ platí za 3 dni po živom vysielaní. Nebolo by na tom nič nekorektné, ak by o zmene boli klienti zadávatelia informovaný v čas a dostatočnej miere.

Inzerenti neboli o tejto zmene informovaní v dostatočnej miere a v čas, a napriek tomu táto zmena znamenala, že platili približne 4% na viac za cenu TV reklamy v roku 2017. A naopak pre TV Markízu a TV JOJ zmena metodiky v píplmetrovom meraní znamenala dodatočný príjem v roku 2017 v jednotkách miliónov EUR na úkor zadávateľov. Prirodzene, časť klientov/zadávateľov, ktoré obdržali túto informáciu priamo odo mňa alebo z predmetného článku a malo chuť a silu, spadlo pod výnimky, kde sa táto retroaktívna zmena nezohľadňovala negatívne. V každom prípade to bolo obdobie komunikačného chaosu, TV sa vyhovárali na mediálky a mediálky sa vyhovárali na TV. PMT, kde právne rozhodnutie padlo sa držalo stranov, veď ono s koncovým klientom – zadávateľom tv reklamy nič nemá. To sa stane, ak tak dôležitú zmenu uzatvárate na prelome rokov a ešte k tomu formou pre rollam. Bola rozhodnuté v rospore s VOP jednotlivých TV, na koľko išlo o retroaktívne rozhodnutie.

„Pozor, išlo o retroaktívne rozhodnutie vo finančný prospech TV vysielateľov, primárne pre Markíza – Slovakia a Slovenská produkčná, na úkor Inzerentov, TV zadávateľov.“

Pavol Mačinga

AMA podáva žalobu na Pavol Mačinga
AMA podáva žalobu na Macinga.com, s.r.o.

V reakcii na tento článok sa AMA 14. júla 2017 ohradila a vyzvala ma, aby som článok v slovenskej a anglickej podobe stiahol a ospravedlnil sa za neoprávnený zásah do dobrého mena právnickej osoby. V opačnom prípade pohrozila žalobou.

Keďže som ani nerozumel, prečo mám týmto absurdným požiadavkám vyhovieť, Asociácia mediálnych agentúr podala 19. apríla 2018 žalobu nielen na mňa, ako autora článku, ale aj na moju poradenskú spoločnosť Macinga.com, s.r.o. Tým sa začal niekoľkoročný súdny spor, ktorý vyústil do súdneho rozhodnutia v náš prospech. Od začiatku, od predžalobnej výzvy, až do týchto dní, už niekoľko týždňov po právoplatnom rozsudku to môžem brať jedine, ako ich pokus o zastrašovanie.

Pavol Mačinga sa odvoláva
Macinga.com s.r.o. sa odvoláva

Vo svojom vyjadrení k žalobe okrem iného poukazujem na to, že v článku sa ani raz konkrétne nespomína konanie žalobcu (AMA), v článku hodnotím morálne správanie a postup spoločnosti PMT, s.r.o. a jeho vyjadrenia nie sú namierené proti AMA ako takej. 

Jednoznačne som zdôraznil, že predmetný článok neobsahoval žiadnu zmienku o sťažovateľovi (AMA), a preto mu nemohol spôsobiť žiadnu ujmu na jeho právach a povesti. 

Vyjadrenie k žalobe za mňa, ako fyzickú osobu Pavol Mačinga v originálnom znení tu. V Anglickom znení dostupné tu.

Súdne pojednávania a vypočutie svedkov 

Dňa 14. septembra 2021 sa uskutočnilo prvé súdne pojednávanie vo veci žalobcu Asociácia mediálnych agentúr (AMA) proti žalovanému Pavlu Mačingovi a spoločnosti Macinga.com, s.r.o. Viac v článku Prvé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom.

Pojednávanie sa konalo na OS BRATISLAVA II a 21. októbra 2021 pokračovalo druhým pojednávaním a výsluchom svedkov, o ktorý požiadal žalobca. Konkrétne išlo o vtedajších štatutárov PMT a AMA, t. j. Vladimíra Fatíka za PMT a Zuzanu Zelenay a Daniela Živica za AMA. 

„Svedkovia Zuzana Zelenay, Daniel Živica a Vladimír Fatika vypovedali na súdnom konaní, avšak žiadny z nich nevypovedal, že tvrdenia obsiahnuté v predmetných článkoch boli nepravdivé.“

Pavol Mačinga

Viac v článku Druhé súdne pojednávanie medzi Asociáciou mediálnych agentúr a mediálnym audítorom.

Nasledovalo tretie pojednávanie 14. decembra 2021. Trvalo to len 10 minút, pretože žalobca trval na tom, aby súd požiadal o dôkazy o vlastníctve domény macinga.com. 

Štvrté pojednávanie sa konalo 27. januára 2022. Toto pojednávanie tentoraz trvalo 15 minút a rovnako ako v predchádzajúcom prípade žalobca trval na tom, aby súd požiadal o dôkazy týkajúce sa vlastníctva domény macinga.com. Následne prebehlo ešte niekoľko obdobných pojednávaní, kde som sa osobne nezúčastnil.

AMA prehrala súd s Pavol Mačinga
AMA prehrala súd s Macinga.com, s.r.o.

Posledné súdne pojednávanie sa uskutočnilo 9. júna 2022, kde súd vyniesol rozsudok v prospech žalovaných. Okresný súd Bratislava II vo svojom rozsudku uviedol, že žalobu voči obom žalovaným Pavlovi Mačingovi a spoločnosti Macinga.com, s.r.o. sa zamieta. 

Dôvodom zamietnutia žaloby bolo najmä skutočnosť, že žalobca v priebehu konania nepreukázal existenčný predpoklad vzniku práva na ochranu dobrej povesti, ktorým je neoprávnený zásah do dobrej povesti a objektívna spôsobilosť tohto zásahu poškodiť dobrú povesť právnickej osoby. 

„Žalovanému sa podarilo preukázať, že tvrdenia uvádzané v článkoch o tom, že „hostia už budú počítaní do sledovanosti, t.j. zadávatelia za niečo, čo mali dlhé roky grátis, zaplatia na viac. cca 4 % na ročnej báze“, nie sú nepravdivými skutkovými tvrdeniami.“

Právoplatný rozsudok, č.k. 8C/23/2018

Toto nie je prvý spor medzi agentúrou a audítorom 

Súdny spor medzi AMA a Pavlom Macingom a spoločnosťou Macinga.com, s.r.o. nie je jediný svojho druhu. V roku 2016 mediálne agentúry združené v združení GroupM vo Veľkej Británii podali žalobu na spoločnosť Ebiquity, konkrétne na jej dcérsku spoločnosť FirmDecissions, ktorá sa zaoberá auditom. Podrobnosti na konci tohto príspevku.

Tento spor sa však nakoniec vyriešil mimosúdne, a tak sa žiadny súdny proces nekonal. 

Je veľká škoda, že Asociácia mediálnych agentúr (AMA), ktorá zastrešuje 11 členských mediálnych agentúr, ktoré sa podľa vlastného prehlásenia starajú o transparentný a férový obchod s mediálnym priestorom na Slovensku, nemala vôlu relevantnej diskusie pri zmene metodiky v neprospech ich klientov, ako ani teraz, po právoplatnom rozsudku potvrdzujúcom zmenu metodiky v neprospech ich klientov.

Asociácia mediálnych agentúr (AMA)

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. AMA tiež spolufinancuje peoplemetrový prieskum sledovanosti TV a je členom združenia/spoločnosti PMT (viac na ich stránke tu).

Členovia združenia

(podľa stavu na web stránke amask.sk ku dňu 14.01.2023)

tj máme v zastúpení, priamo, či nepriamo celú globálnu TOP5 komunikačných holdingov

  • WPP plc
  • Publicis Groupe
  • Omnicom Group
  • The Interpublic Group
  • Dentsu Inc.

Poznáme ďalšie súdne spory medzi mediálnou agentúrou a mediálnym audítorom?

Áno, ide o číslo 1 na trhu globálnych komunikačných skupín WPP, ešte za čias Martina Sorrella.
Ich mediálne agentúry v združení GroupM podali žalobu na Ebiquity, resp. ich dcéru FirmDecissions, audítorskú spoločnosť.

Viac v článku tu. Alebo v samotnej žalobe tu. To sa písal rok 2016. V Londýne sa však zástupci mediálok a audítora dohodli mimosúdne a k žiadnemu samotnému procesu už nedošlo. Viac v článku tu.

To sa v Bratislave nepodarilo. Zostáva otázka, či to v centrále WPP a ďalších vôbec tušia.

#AMAvsMacinga

Dočítali ste do konca?
A chcete vedieť ešte viac?
Páči sa, prikladám rozsudok.